บริการ
การตรวจดีเอ็นเอพิสูจน์ ความเป็นพี่น้อง

เป็นหนึ่งในการตรวจดีเอ็นเอเพื่อพิสูจน์ความสัมพันธ์ในเครือญาติ โดยจะตรวจเปรียบเทียบรูปแบบสารพันธุกรรมระหว่างบุคคล ตั้งแต่ 2 คนขึ้นไป เพื่อหาความสัมพันธ์ของการเป็นพี่น้อง ผลการตรวจพิสูจน์จะสามารถบ่งบอกได้ว่ากลุ่มบุคคลดังกล่าวมีความสัมพันธ์เป็นพี่น้องกันร่วมบิดามารดาเดียวกันหรือไม่ หรือเป็นเพียงพี่น้องร่วมบิดาหรือร่วมมารดาฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งเท่านั้น โดยปกติจะใช้ในกรณีที่ไม่สามารถเก็บตัวอย่างจากพ่อหรือแม่ได้ 

การตรวจดีเอ็นเอเพื่อพิสูจน์ความเป็นพี่น้อง ทำได้เช่นเดียวกันกับการตรวจพิสูจน์บิดามารดา คือนิยมใช้ตัวอย่างจากเซลล์เยื่อบุกระพุ้งแก้ม เนื่องจากวิธีมาตรฐานสากลที่ปลอดภัยและสะดวกที่สุด หรือสามารถเก็บตัวอย่างจากเลือด เส้นผมที่ติดรากหรือตัวอย่างชีวภาพอื่นๆ ได้เช่นเดียวกัน จากนั้นตัวอย่างชีวภาพดังกล่าวจะถูกนำไปสกัดดีเอ็นเอและเพิ่มปริมาณดีเอ็นเอบริเวณตำแหน่ง Short tandem repeat ที่มีความหลากหลายในประชากร ด้วยเทคนิค Polymerase Chain Reaction และ Capillary Electrophoresis ด้วยกระบวนการสากลภายในห้องปฏิบัติการที่ได้มาตรฐาน จากนั้นแปลผลการวิเคราะห์และรายงานลงความเห็นพิสูจน์ความเป็นพี่น้อง ซึ่งกระบวนการทั้งหมดจำเป็นต้องดำเนินการโดยเจ้าหน้าที่ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทาง ที่มีประสบการณ์ในสายงาน

ความเชื่อมั่น : 99.99%

ระยะเวลาดำเนินการ : 3 วันทำการ

หมายเหตุ

ประเภทของตัวอย่างที่รับตรวจดีเอ็นเอ

1. เยื่อบุกระพุ้งแก้ม
การเก็บตัวอย่างจากเยื่อบุกระพุ้งแก้มเป็นวิธีเก็บตัวอย่างที่เป็นมาตรฐานสากล ไม่เจ็บและไม่เป็นอันตราย ทำได้ง่าย รวดเร็ว และได้ผลดี โดยภายในเซลล์เยื่อบุกระพุ้งแก้มจะมีดีเอ็นเอที่สามารถนำมาใช้ตรวจพิสูจน์ได้

2. เส้นผมและราก
การเก็บตัวอย่างเส้นผมเป็นอีกหนึ่งวิธีในการเก็บตัวอย่างดีเอ็นเอ ที่สะดวก รวดเร็ว และเจ็บน้อย แต่การเก็บเส้นผมเพื่อส่งตรวจดีเอ็นเอนั้น จะต้องมีรากผมติดมาด้วยทุกเส้น เนื่องจากรากผมจะมีดีเอ็นเอที่สามารถนำมาใช้ตรวจพิสูจน์ได้

3. คราบเลือด
การเก็บตัวอย่างเลือดเป็นวิธีเก็บตัวอย่างที่อาจทำให้เจ็บและเกิดการระคายเคือง ต้องทำด้วยความระมัดระวัง โดยในเลือดจะมีดีเอ็นเอที่สามารถนำมาใช้ตรวจพิสูจน์ได้

4. ตัวอย่างชีวภาพอื่นๆ (แปรงสีฟัน, หน้ากากอนามัย ฯ)
กรณีที่ไม่สามารถเก็บตัวอย่างจากกระพุ้งแก้ม เส้นผม หรือคราบเลือดได้ การเก็บตัวอย่างอื่นๆเช่น แปรงสีฟันที่ใช้มานานและไม่ใช้ร่วมกับผู้อื่น หรือหน้ากากอนามัย สามารถใช้ตรวจดีเอ็นเอได้ แต่จะต้องตรวจพิสูจน์ด้วยกระบวนการที่ซับซ้อนมากขึ้น และการเก็บตัวอย่างอาจต้องใช้ความระมัดระวังในการปนเปื้อนมากขึ้นด้วย

ขั้นตอนการตรวจ DNA

1. สอบถาม/รับฟังข้อมูลการให้บริการและการเก็บตัวอย่างจากผู้เชี่ยวชาญ โทร. 095-0259393 หรือ Line ID: 0950259393
2. ชำระค่าบริการและส่งหลักฐานการชำระเงิน

• โอนเงินผ่านธนาคารไทยพาณิชย์ ชื่อบัญชี บริษัท ดีเอ็นเอ คอนซัลท์ จำกัด หมายเลขบัญชี 421-052247-2
• ส่งหลักฐานการชำระเงิน พร้อมที่อยู่สำหรับจัดส่งพัสดุเก็บตัวอย่าง ผ่านช่องทาง

» SMS โทรศัพท์หมายเลข 095-0259393 หรือ
» Line ID: @dnaconsult หรือ
» Facebook messenger: DNA Consult Thailand

3. เจ้าหน้าที่จัดส่งอุปกรณ์การเก็บตัวอย่างภายใน 24 ชั่วโมง พัสดุจะถึงผู้รับบริการภายใน 1-2 วัน
4. ผู้รับบริการศึกษารายละเอียดการเก็บตัวอย่างจากคู่มือหรือวีดีโอคลิป ที่แนบไปพร้อมพัสดุ หากมีข้อสงสัยสามารถสอบถามเจ้าหน้าที่ได้ตลอด 24 ชั่วโมง

5.ผู้รับบริการเก็บตัวอย่างตามขั้นตอนที่แนะนำ และส่งตัวอย่างกลับมายังหน่วยงานตามที่อยู่

• บริษัท ดีเอ็นเอ คอนซัลท์ จำกัด ห้อง A127 อาคารอำนวยการอุทยานวิทยาศาสตร์ภาคใต้ (จ.สงขลา) มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ส่วนขยาย หมู่ที่ 6 ตำบลทุ่งใหญ่ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 90110 โทร : 095-0259393

6.เจ้าหน้าที่แจ้งผลตรวจดีเอ็นเอแบบไม่เป็นทางการภายใน 3 วัน ผ่านช่องทาง

• SMS โทรศัพท์หมายเลข 095-0259393 หรือ
• Line ID: @dnaconsult หรือ
• Facebook messenger: DNA Consult Thailand

7.เจ้าหน้าที่จัดส่งผลการตรวจดีเอ็นเอแบบเป็นทางการ ทางไปรษณีย์ตามที่อยู่จัดส่งที่ให้ไว้

 

บริการเสริม

1. บริการแจ้งผลการตรวจภายใน 24 ชั่วโมง (Fast track service)
ผู้รับบริการจะทราบผลการตรวจดีเอ็นเอภายใน 24 ชม. หลังจากได้รับตัวอย่าง มีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม 3,000 บาทต่อตัวอย่าง

2. บริการเก็บตัวอย่างนอกสถานที่ (On-site service)
ติดต่อนัดหมายให้เจ้าหน้าที่ผู้เชี่ยวชาญเข้าเก็บตัวอย่างที่บ้านหรือสถานที่นัดพบทั่วประเทศ เพื่ออำนวยความสะดวกและความเป็นส่วนตัว มีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมในการเดินทางตามจริง (กรุณาโทรศัพท์สอบถามอัตราค่าบริการเสริม ซึ่งขึ้นอยู่กับระยะทางปลายทาง)

เข้าติดต่อที่ บริษัท ดีเอ็นเอ คอนซัลท์ จำกัด ห้อง A127 อาคารอำนวยการอุทยานวิทยาศาสตร์ภาคใต้ (จ.สงขลา) มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ส่วนขยาย หมู่ที่ 6 ตำบลทุ่งใหญ่ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา มีบริการที่จอดรถและห้องรับรอง

ประเภทของตัวอย่างที่รับตรวจดีเอ็นเอ

เยื่อบุกระพุ้งแก้ม
การเก็บตัวอย่างจากเยื่อบุกระพุ้งแก้มเป็นวิธีเก็บตัวอย่างที่เป็นมาตรฐานสากล ไม่เจ็บและไม่เป็นอันตราย ทำได้ง่าย รวดเร็ว และได้ผลดี โดยภายในเซลล์เยื่อบุกระพุ้งแก้มจะมีดีเอ็นเอที่สามารถนำมาใช้ตรวจพิสูจน์ได้

เอกสารและการเตรียมตัว

1. สำเนาบัตรประชาชน หรือพาสปอร์ต (กรณีเป็นชาวต่างชาติ) หรือสำเนาสูติบัตร (กรณียังไม่มีบัตรประชาชน) ของทุกท่านที่ตรวจ
2. หนังสือราชการจากหน่วยงานราชการที่ให้ส่งตรวจพิสูจน์ความสัมพันธ์ทางสายเลือด (ถ้ามี)
3. กรณีผู้ที่อายุไม่ถึง 20 ปีบริบูรณ์ มารดาต้องเข้ามาเพื่อลงนามในเอกสารยินยอมด้วย

ขั้นตอนการตรวจ DNA

1. สอบถาม/รับฟังข้อมูลการให้บริการและการเก็บตัวอย่างจากผู้เชี่ยวชาญ โทร 095-0259393
2. นำเอกสารมาแสดงตน ชำระค่าบริการ

• โอนเงินผ่านธนาคารไทยพาณิชย์ ชื่อบัญชี บริษัท ดีเอ็นเอ คอนซัลท์ จำกัด หมายเลขบัญชี 421-052247-2
• ชำระเงินสด

3. ผู้เข้ารับบริการทั้งหมดลงนามในเอกสารยินยอมให้ตรวจดีเอ็นเอ พร้อมถ่ายรูป
4. เจ้าหน้าที่เก็บตัวอย่างเยื่อบุกระพุ้งแก้มใช้เวลาประมาณ 5 นาที
5. เจ้าหน้าที่แจ้งผลตรวจดีเอ็นเอแบบไม่เป็นทางการภายใน 3 วัน ผ่านช่องทาง

• SMS โทรศัพท์หมายเลข 095-0259393 หรือ
• Line ID: @dnaconsult หรือ
• Facebook messenger: DNA Consult Thailand

6.เจ้าหน้าที่จัดส่งผลการตรวจดีเอ็นเอแบบเป็นทางการ ผ่านช่องทาง

• ทางไปรษณีย์ตามที่อยู่จัดส่งที่ให้ไว้
• เข้ารับผลตรวจด้วยตนเองที่ บริษัท ดีเอ็นเอ คอนซัลท์ จำกัด ห้อง A127 อาคารอำนวยการอุทยานวิทยาศาสตร์ภาคใต้ (จ.สงขลา) มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ส่วนขยาย หมู่ที่ 6 ตำบลทุ่งใหญ่ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา โทร : 095-0259393

บริการเสริม

1. บริการแจ้งผลการตรวจภายใน 24 ชั่วโมง (Fast track service)
ผู้รับบริการจะทราบผลการตรวจดีเอ็นเอภายใน 24 ชม. หลังจากได้รับตัวอย่าง มีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม 3,000 บาท

2. บริการเก็บตัวอย่างนอกสถานที่ (On-site service)
ติดต่อนัดหมายให้เจ้าหน้าที่ผู้เชี่ยวชาญเข้าเก็บตัวอย่างที่บ้านหรือสถานที่นัดพบทั่วประเทศ เพื่ออำนวยความสะดวกและความเป็นส่วนตัว มีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมในการเดินทางตามจริง (กรุณาโทรศัพท์สอบถามอัตราค่าบริการเสริม ซึ่งขึ้นอยู่กับระยะทางปลายทาง)