ทีมของเรา

รองศาสตราจารย์ ดร.ฐิติกา กิจพิพิธ

อาจารย์ประจำหลักสูตรนิติวิทยาศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

คุณวุฒิ :

ปริญญาเอก สาขานิติพันธุศาสตร์ มหาวิทยาลัยฟลินเดอร์ (Flinders University) ประเทศออสเตรเลีย ปี พ.ศ. 2555

ปริญญาโท วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขานิติวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ปี พ.ศ. 2549

ปริญญาตรี วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาชีววิทยา เกียรตินิยมอันดับ 1 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ปี พ.ศ. 2547

สาขาวิชาที่เชี่ยวชาญ :

นิติพันธุศาสตร์ (การตรวจพิสูจน์ดีเอ็นเอในงานนิติวิทยาศาสตร์)

อีเมล : thitika.k@psu.ac.th

รางวัล

รางวัลระดับชาติ

 1. รางวัลสภาวิจัยแห่งชาติ : รางวัลผลงานประดิษฐ์คิดค้น ประจำ ปีงบประมาณ 2562 ระดับดีมาก เรื่อง “โครงการพัฒนาประสิทธิภาพและคุณภาพรูปแบบสารพันธุกรรมจากหลักฐานระเบิดแสวงเครื่องทั้งระบบ ด้วยนวัตกรรมชุดน้ำยาสารเรืองแสง อุปกรณ์ และกระบวนการเก็บกู้ดีเอ็นเอแบบไดเร็คพีซีอาร์”รางวัลระดับมหาวิทยาลัย

 1. รางวัลศิษย์เก่าดีเด่น มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ประจำปี 2560
 2. รางวัลนักวิจัยที่มีจำนวนผลงานตีพิมพ์สูงสุด 20 อันดับแรก จากฐานข้อมูล Web of Science ปี 2560
 3. รางวัลนักวิจัยที่เป็น Corresponding author ที่มีผลงานตีพิมพ์ในฐานข้อมูล Web of Science ตั้งแต่ 5 บทความขึ้นไป ปี 2560
 4. รางวัลนักวิจัยที่ผลงานวิจัยได้รับรางวัลจากหน่วยงานระดับชาติ/ระดับนานาชาติ ประจำปี 2550

รางวัลระดับคณะ

 1. รางวัลอาจารย์รุ่นใหม่ดีเด่นคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ประจำปี 2561
 2. รางวัลศิษย์เก่าดีเด่นรุ่นใหม่ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ประจำปี 2560

ประสบการณ์

 • วางระบบห้องปฏิบัติการทางการแพทย์เอกชนเพื่อรับการถ่ายทอดเทคโนโลยีการตรวจพันธุกรรมขั้นสูง
 • ให้การอบรมด้านการตรวจดีเอ็นเอและการแปลผลแก่ตำรวจพิสูจน์หลักฐาน
 • เป็นส่วนหนึ่งในการผลักดันให้ตำรวจพิสูจน์หลักฐานปรับเปลี่ยนวิธีทำงานมาตรฐาน (Standard Operating Protocol) เพื่อการตรวจพิสูจน์ดีเอ็นเอจากผลงานวิจัย
 • ร่วมตรวจพิสูจน์ตัวอย่างงาช้างและชิ้นเนื้อในงานนิติวิทยาศาสตร์ให้แก่หน่วยงานรัฐ
 • ผลิตนวัตกรรมนิติวิทยาศาสตร์เพื่อร่วมแก้ปัญหาความมั่นคงภายในประเทศ
 • ผ่านการอบรม ISO17025:2005

ผลงานวิจัย

 1. Suwanchatree, N., Thanakiatkrai, P., Linacre, A., & Kitpipit, T. (2020). Discrimination of highly degraded, aged Asian and African elephant ivory using denaturing gradient gel electrophoresis (DGGE). International Journal of Legal Medicine, 1-9.
 2. Hasap, L., Chotigeat, W., Pradutkanchana, J., Vongvatcharanon, U., Kitpipit, T., & Thanakiatkrai, P. (2020). A novel, 4-h DNA extraction method for STR typing of casework bone samples. International Journal of Legal Medicine134(2), 461-471.
 3. Hasap, L., Chotigeat, W., Pradutkanchana, J., Asawutmangkul, W., Kitpipit, T., & Thanakiatkrai, P. (2019). Comparison of two DNA extraction methods: PrepFiler® BTA and modified PCI-silica based for DNA analysis from bone. Forensic Science International: Genetics Supplement Series7(1), 669-670.
 4. Thongjued, K., Chotigeat, W., Bumrungsri, S., Thanakiatkrai, P., & Kitpipit, T. (2019). A new cost‐effective and fast direct PCR protocol for insects based on PBS buffer. Molecular ecology resources19(3), 691-701.
 5. Kitpipit, T., Klungjan, W., Kongmeka, N., Bunpa, S., Dangsriwan, S., & Thanakiatkrai, P. (2019). In-house validation of four common PCR assays for avian gender investigation. Forensic Science International: Genetics Supplement Series7(1), 353-354.
 6. Phua, C. H., Hasap, L., Thanakiatkrai, P., & Kitpipit, T. (2019). Simplified, rapid DNA extraction protocol for STR typing from bones. Forensic Science International: Genetics Supplement Series7(1), 607-608.
 7. Nongmanee, W., Aitthiprajak, P., Phetpeng, S., Viset, A., Ujchariyakajorn, A., Sabahanaloh, N., Aoumtasa, S., Kitpipit T., & Thanakiatkrai, P. (2019). Internal validation of latest generation STR kits for direct STR typing from reference samples. Forensic Science International: Genetics Supplement Series7(1), 834-835.
 8. Tonkrongjun, P., Phetpeng, S., Asawutmangkul, W., Sotthibandhu, S., Kitpipit, T., & Thanakiatkrai, P. (2019). Improved STR profiles from improvised explosive device (IED): fluorescence latent DNA detection and direct PCR. Forensic science international: genetics41, 168-176.
 9. Thanakiatkrai, P., Dechnakarin, J., Ngasaman, R., & Kitpipit, T. (2019). Direct pentaplex PCR assay: An adjunct panel for meat species identification in Asian food products. Food chemistry271, 767-772.
 10. Hasap, L., Thanakiatkrai, P., Linacre, A., & Kitpipit, T. (2017). Heptaplex-direct PCR assay for simultaneous detection of foodborne pathogens. Forensic Science International: Genetics Supplement Series6, e173-e174.
 11. Thanakiatkrai, P., Raham, K., Pradutkanchana, J., Sotthibandhu, S., & Kitpipit, T. (2017). Direct-STR typing from presumptively-tested and untreated body fluids. Forensic Science International: Genetics30, 1-9.
 12. Kitpipit, T., Thongjued, K., Penchart, K., Ouithavon, K., & Chotigeat, W. (2017). Mini-SNaPshot multiplex assays authenticate elephant ivory and simultaneously identify the species origin. Forensic Science International: Genetics27, 106-115.
 13. Thanakiatkrai, P., & Kitpipit, T. (2017). Meat species identification by two direct-triplex real-time PCR assays using low resolution melting. Food chemistry233, 144-150.
 14. Thanakiatkrai, P., Phetpeng, S., Sotthibandhu, S., Asawutmangkul, W., Piwpankaew, Y., Foong, J. E., & Kitpipit, T. (2017). Performance comparison of MiSeq forensic genomics system and STR-CE using control and mock IED samples. Forensic Science International: Genetics Supplement Series, 6, e320-e321.
 15. Choopan, R., Thanakiatkrai, P., & Kitpipit, T. (2017). Simultaneous species identification in milk and dairy products using direct pcr. Forensic Science International: Genetics Supplement Series, 6, e214-e215.
 16. Tonkrongjun, P., Thanakiatkrai, P., Phetpeng, S., Asawutmangkul, W., Sotthibandhu, S., & Kitpipit, T. (2017). Touch DNA localization and direct PCR: an improved workflow for STR typing from improvise explosive devices. Forensic Science International: Genetics Supplement Series, 6, e610-e612.
 17. Mattayat, D., Kitpipit, T., Phetpeng, S., Asawutmangkul, W., & Thanakiatkrai, P. (2016). Comparative performance of AmpFLSTR® Identifiler® Plus PCR amplification kit and QIAGEN® Investigator® IDplex Plus kit. Science & Justice56(6), 468-474.
 18. Kitpipit, T., Penchart, K., Ouithavon, K., Satasook, C., Linacre, A., & Thanakiatkrai, P. (2016). A novel real time PCR assay using melt curve analysis for ivory identification. Forensic science international267, 210-217.
 19. Kitpipit, T., Thanakiatkrai, P., Penchart, K., Ouithavon, K., Satasook, C., & Linacre, A. (2016). Ivory species identification using electrophoresis‐based techniques. Electrophoresis37(23-24), 3068-3075.
 20. Phetpeng, S., Kitpipit, T., & Thanakiatkrai, P. (2015). Systematic study for DNA recovery and profiling from common IED substrates: from laboratory to casework. Forensic Science International: Genetics17, 53-60.
 21. Kutanan, W., Kitpipit, T., Phetpeng, S., & Thanakiatkrai, P. (2014). Forensic STR loci reveal common genetic ancestry of the Thai-Malay Muslims and Thai Buddhists in the deep Southern region of Thailand. Journal of human genetics59(12), 675-681.
 22. Kitpipit, T., Sittichan, K., & Thanakiatkrai, P. (2014). kkS PCR economical, reproducible, specific, and sensitive down to 12,500 mitochondrial copy (equating to seven. Food Chemistry163, 77-82.
 23. Kitpipit, T., Chotigeat, W., Linacre, A., & Thanakiatkrai, P. (2014). Forensic animal DNA analysis using economical two-step direct PCR. Forensic science, medicine, and pathology10(1), 29-38.
 24. Kitpipit, T., Sittichan, K., & Thanakiatkrai, P. (2014). Direct-multiplex PCR assay for meat species identification in food products. Food Chemistry163, 77-82.
 25. Thanakiatkrai, P., Yaodam, A., & Kitpipit, T. (2013). Age estimation of bloodstains using smartphones and digital image analysis. Forensic science international233(1-3), 288-297.
 26. Kitpipit, T., Sittichan, K., & Thanakiatkrai, P. (2013). Are these food products fraudulent? Rapid and novel triplex-direct PCR assay for meat identification. Forensic Science International: Genetics Supplement Series4(1), e33-e34.
 27. Kitpipit, T., Thanakiatkrai, P., Linacre, A., Lapwong, Y., & Chotigeat, W. (2013). Low-cost direct PCR for aged and processed wildlife sample analysis. Forensic Science International: Genetics Supplement Series4(1), e71-e72.
 28. Phetpeng, S., Kitpipit, T., Asavutmangkul, V., Duangshatome, W., Pongsuwan, W., & Thanakiatkrai, P. (2013). Touch DNA collection from improvised explosive devices: A comprehensive study of swabs and moistening agents. Forensic Science International: Genetics Supplement Series4(1), e29-e30.
 29. Kitpipit, T., Thanakiatkrai, P., & Chotigeat, W. (2013). Direct PCR-FINS: Wildlife species identification without DNA extraction. Forensic Science International: Genetics Supplement Series4(1), e364-e365.
 30. Hasap, L., Thanakiatkrai, P., Singkhamanan, K., Linacre, A., & Kitpipit, T. (2013). Multiplex-direct PCR assay for foodborne pathogen identification: An application in forensic investigation. Forensic Science International: Genetics Supplement Series4(1), e103-e104.
 31. Kitpipit, T., & Thanakiatkrai, P. (2013). Tiger hair morphology and its variations for wildlife forensic investigation. Maejo International Journal of Science and Technology7(3), 433.
 32. Kitpipit, T., & Linacre, A. (2012). The complete mitochondrial genome analysis of the tiger (Panthera tigris). Molecular biology reports39(5), 5745-5754.
 33. Kitpipit, T., Tobe, S. S., Kitchener, A. C., Gill, P., & Linacre, A. (2012). The development and validation of a single SNaPshot multiplex for tiger species and subspecies identification—Implications for forensic purposes. Forensic Science International: Genetics6(2), 250-257.
 34. Kitpipit, T., Tobe, S. S., Kitchener, A. C., Gill, P., & Linacre, A. (2011). Where does this tiger come from?—A robust molecular technique for simultaneous identification of endangered species and subspecies. Forensic Science International: Genetics Supplement Series3(1), e532-e533.
 35. Kipipit, T. (2011). Studies on Tiger (Panthera Tigris): Taxonomy and Identification(Doctoral dissertation, Flinders University, School of Biological Sciences.).
 36. Kitpipit, T., Linacre, A., & Tobe, S. S. (2009). Tiger species identification based on molecular approach. Forensic Science International: Genetics Supplement Series2(1), 310-312.
 37. Kitpipit, T., Panvisavas, N., & Bunyapraphatsara, N. (2008). Forensic detection of marijuana trace. Forensic Science International: Genetics Supplement Series1(1), 600-602.

บทความวิชาการ

 1. ฐิติกา กิจพิพิธ และ ภูวดล ธนะเกียรติไกร. (2014). การตรวจพิสูจน์ดีเอ็นเอเพื่อระบุชนิดของสัตว์ป่าในงานนิติวิทยาศาสตร์. วารสารวิชาการพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ปีที่ 23 ฉบับที่ 3 ก.ย. - ธ.ค. 2556.
 2. Thanakiatkrai, P*., & Kitpipit, T. (2013). Current STR-based techniques in forensic science. Maejo International Journal of Science and Technology, 7(1), 1-15.