ทีมของเรา

นางสาวณิชกมล สุวรรณชาตรี

คุณวุฒิ :

ปริญญาโท วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขานิติวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ปี พ.ศ. 2563

ปริญญาตรี วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาเคมี-ชีววิทยา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ปี พ.ศ. 2561

สาขาวิชาที่เชี่ยวชาญ :

นิติพันธุศาสตร์ (การตรวจพิสูจน์ดีเอ็นเอในงานนิติวิทยาศาสตร์)

ประสบการณ์

  • ผ่านการฝึกงานและฝึกประสบการณ์จริงด้านเคมีชีววิทยา ศูนย์พิสูจน์หลักฐาน 3 จังหวัดนครราชสีมา
  • ผ่านการอบรม ISO 9001:2015

ผลงานวิจัย

Suwanchatree, N., Thanakiatkrai, P., Linacre, A., & Kitpipit, T. (2020). Discrimination of highly degraded, aged Asian and African elephant ivory using denaturing gradient gel electrophoresis (DGGE). International Journal of Legal Medicine, 1-9.