เกี่ยวกับเรา

บริษัท ดีเอ็นเอ คอนซัลท์ จำกัด

ผู้ประกอบการภายใต้การสนับสนุนของ ศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจ อุทยานวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เปิดให้บริการตรวจดีเอ็นเอเพื่อพิสูจน์ความสัมพันธ์ทางสายเลือดแบบครบวงจร ตั้งแต่ให้คำปรึกษาแนะนำ เก็บตัวอย่าง ตรวจวิเคราะห์ ออกรายงานผลและแปลผล สำหรับทราบเพื่อความสบายใจและใช้ทางกฎหมาย เปิดให้บริการตั้งแต่ปีพ.ศ. 2563 โดยนักวิชาการและเจ้าหน้าที่ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทาง มีคุณวุฒิและประสบการณ์ตรงในการตรวจพิสูจน์ดีเอ็นเอกว่า 10 ปี

ทีมของเรา

เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานและคณะที่ปรึกษา เป็นผู้เชี่ยวชาญด้านการตรวจพิสูจน์ดีเอ็นเอเพื่อพิสูจน์อัตลักษณ์บุคคลและความสัมพันธ์ทางสายเลือด มีคุณวุฒิและประสบการณ์การทำงานในวงการนิติวิทยาศาสตร์ประเทศไทยกว่า 10 ปี และได้รับความไว้วางใจให้ร่วมตรวจพิสูจน์ อบรมให้ความรู้ทางด้านนิติพันธุศาสตร์กับหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน ทั้งในและต่างประเทศ